REGULAMIN

WITAMAY NA HANNA.COM.PL
 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem naszej strony.

Dokonanie zakupu w naszym sklepie oznacza akceptację treści zawartych w naszym regulaminie.
 

SKLEP INTERNETOWY HANNA.COM.PL PROWADZONY JEST PRZEZ FIRMĘ:
 

Zakład Krawiecki 'Hanna' Hanna Matysiak

Łęczycka 35

85-351 Bydgoszcz

NIP: 744 - 000 - 15 -79

REGON: 090473814
 

TERMINY I DEFINICJE
 

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.FashionX.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;

Klient/ Użytkownik - podmiot spełniający warunki regulaminu, który poprawnie przeszedł proces rejestracji w sklepie, przez co uzyskał indywidualne konto, umożliwiające mu pełne korzystanie z usług sklepu FashionX zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, może on zawierać umowy zakupu zamieszczonych w sklepie produktów

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Koszyk zamówień - narzędzie informatyczne ułatwiające użytkownikowi proces zakupu produktów, umożliwiający czasową rezerwację produktów i dokonanie transakcji zakupu;

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przesyłka za pobraniem pocztowym – forma opłaty za zamówiony produkt  - płatność przy odbiorze przesyłki;


 

WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU


1.       W celu założenia konta Użytkownik, musi prawidłowo przejść proces rejestracji podając poprawny adres e-mail oraz hasło do konta. Podstawą rejestracji jest akceptacja niniejszego regulaminu. Użytkownik automatycznie wpisywany jest na listę mailingową i zostaje powiadamiany o nadchodzących promocjach sklepu.

2.       Użytkownik ma stały dostęp do swojego konta i danych w nim zawartych (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, dane adresowe, telefon, hasło do konta). Jego obowiązkiem jest dbanie, by dane umieszczone na koncie były aktualne. Zabrania się podawania przez użytkownika niepełnych, nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.

3.       Wszystkie oferowane w serwisie produkty są oryginalne i fabrycznie nowe.

4.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnym momencie trwania oferty, jednakże Użytkownicy, którzy rozpoczęli sesję zakupową przed wprowadzeniem zmian, dokonują transakcji na warunkach cenowych ustalonych w momencie rozpoczęcia sesji zakupowej.

 

PRZYJOMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.hanna.com.pl

2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.hanna.com.pl.  Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie.

3. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem.

4. W zamówieniu Klient dokonuje: 
a) wyboru zamawianych towarów
b) oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
c) wyboru sposobu płatności
5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

6. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

8. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura lub paragon.

 

ZMIANY W ZAMÓWIENICH

 

1.  Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu przekazania go do realizacji.

2.  Modyfikacje w zamówieniach dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana za pośrednictwem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu internetowego i tylko w przypadku gdy zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji.

 

PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ 

 

1.       W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem danych osobowych Klientów jest Zakład Krawiecki 'Hanna'.

2.       Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie obejmującym imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu, informacje o zakupionych produktach.

3.       Dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia umowy, wzajemnych rozliczeń, utrzymania kontaktu z Użytkownikiem i podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której przekazywane dane osobowe dotyczą oraz w celu prowadzenia marketingu produktów (informowanie Użytkowników i potencjalnych Użytkowników o nowych promocjach, produktach i usługach). Użytkownik korzystając ze sklepu Hanna nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora na podstawie zawartej umowy. Przetwarzanie danych przez wskazane przez Administratora podmioty, odbywa się w ramach zawartych umów na przechowywanie danych osobowych, dostarczanie zakupionych produktów do Użytkowników, dostarczanie newslettera oraz realizację kampanii marketingowych.

4.       Akceptacja regulaminu stanowi wyrażenie zgody przez Użytkownika na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez firmę Zakład Krawiecki 'Hanna' w zakresie opisanym powyżej.

5.       Użytkownikom ujawniane mogą być dane osobowe innych Użytkowników tylko w uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą. Dane Klientów oraz treści ich wypowiedzi mogą być udostępniane także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

6.      Zakład Krawiecki 'Hanna' zapewnia przestrzeganie wymagań wyżej wymienionej ustawy, według postanowień której, umożliwia Użytkownikom stały wgląd do ich danych osobowych z możliwością wprowadzania zmian.

7.       Użytkownik ma prawo do odwołania zgody lub wniesienie sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych bez podawania przyczyny.

8.       Prywatność, ochrona przed dostępem osób nieupoważnionych oraz inne możliwości zagubienia lub zniszczenia poufnych informacji są chronione przez firmę  Zakład Krawiecki 'Hanna' poprzez zabezpieczenia techniczne i organizacyjne.

 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 

1. Zabrania wykorzystywania wszelkich elementów graficznych (w tym zdjęć, logo "HANNA"), układu i kompozycji stron internetowych (tzw. layout), a także praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw ochronnych na znaki towarowe umieszczone w sklepie HANNA.COM.PL  za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za firmy Zakład Krawiecki 'Hanna'.

2.  Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a firmą Zakład Krawiecki 'Hanna',  której przedmiotem są usługi świadczone przez sklep HANNA.COM.PL na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.hanna.com.pl

Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

DZIĘKUJEMY ZA ODWIEDZENIE NASZEJ STRONY.